Истражување на локалитетот „Плоча-Миќов Град“ кај Градиште

Во периодот од 2017 до 2019 година се реализира истражувањето на локалитетот „Плоча-Миќов Град“ кај Градиште на Охридското Езеро, а којшто претставува предисториска наколна населба. Ова меѓународно и мултидисциплинарно истражување е во соработка меѓу Центарот за истражување на предисторијата, Универзитетот во Берн и Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид. Во проектот за првпат се применува дендрохронолошко датирање на археолошки локалитет во Македонија, со што се анализираат дрвените колци од населбата, а воедно се врши и нивно ГИС мапирање со цел да се одреди точната позиција. На тој начин, се утврдува староста на секоја градба поединечно и прецизно се одредува нивниот облик. Во рамки на проектот се вршат и археоботанички, геоархеолошки, палеоеколошки и радиокарбон анализи на органските и минералните остатоци, а со цел да се добијат сознанија за климата, вегетацијата и времето во кое функционирал локалитетот. Паралелно се врши и проучување на наодите како би се дефинирале социјалните, економските и симболичките процеси на заедниците што ја формирале и користеле оваа предисториска наколна населба.
Благодарение на мултидисциплинарниот пристап, истражувањето на Плоча-Миќов Град даде битни информации за хронологијата, културниот карактер, стопанството, климата и природната околина поврзани со овој локалитет. Според добиените резултати од дендрохронолошките и радиокарбон анализи локалитетот бил активен во енеолитот, односно во втората половина на 5-от милениум, како и во почетокот и втората половина на 2-от милениум, т.е. во бронзеното време. Тоа го потврдуваат и бројните енеолитски и бронзенодобни керамички садови, тегови, жртвеници, кремени ножиња, секири и мелници, откриени во различни контексти. Наколните живеалишта биле градени како засебни објекти за кои најчесто се користеле дабот, смреката, оревот и иглолисните дрва. Дендролошките и археоботаничките анализи освен видот на дрва, посочуваат и на конзумирање на житарки (еднозрна и двозрна пченица), леќа, грашок, афион, желади, лешници, дренки, капини, јагоди и смокви. Анализите на органските остатоци и материјалната култура уште се во тек, а за досегашните истражувања публикувани се неколку труда што може слободно да се преземат на следните линкови:

Istražuvanje na lokalitetot Ploča-Mićov Grad kaj Gradište (Ohridsko Ezero) vo 2019 godina / Research in 2019 at the site of Ploča-Mićov Grad near Gradište (Lake Ohrid)

Istražuvanje vo 2018 godina na lokalitetot Ploča - Mičov Grad vo Ohridskoto Ezero / Research in 2018 at Ploča - Mičov Grad site on the Lake Ohrid

A new Approach for Structure from Motion Underwater Pile-Field Documentation