Археолошки локалитет Влахо во Пелагонија

Ни претставува задоволство да ве известиме дека ги продолжуваме истражувањата на археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно (Пелагонија), а кои даваат одлични резултати за едни од првите земјоделски заедници во Европа. Мултидисциплинарните истражувањата се одвиваат континуирано од 2021 година и вклучуваат археолошко ископување во јужниот дел на оваа голема неолитска населба, геомагнетно скенирање, како и археоботанички, археозоолошки и хронолошки анализи кои се одвиваат во лабораториски услови.

Овогодишните ископувања во археолошката сонда го потврдуваат автентичниот карактер на оваа импресивна предисториска населба, а во коja се открија повеќе правоаголни и овални градби, ровови, структури, врвно изработена керамика и алатки од камен и коска. Некои од откриените архитектонски структури претставуваат уникатна појава во македонскиот неолит, што дополнително го потврдува раното населување на земјоделските заедници во овој регион и нивната врска со популациите од Анадолија и Блискиот Исток. Најновите сознанија од радиокарбон анализите на градинарски култури и животни, посочуваат дека локалитетот Влахо е формиран околу 6400-та година п.н.е. што воедно го прави и една од најраните неолитски населби во Европа. Со тоа се потврдува дека уште во најраните почетоци на неолитот се присутни доместицирани форми на житарици, леќа, грашак, говеда, овци, свињи итн. Пронајдените артефакти дополнително ги потврдуваат високите технички дострели на жителите на оваа неолитска населба што се рефлектира во импресивните керамички садови и нивното декорирање.

Поради својата уникатност во рамки на просторната организација сочинета од десетина ровови, како и поради мошне раното датирање, локалитетот Влахо предизвикува големо внимание во светската археолошка јавност, што резултира со публикации во еминентни научни списанија и предавања на повеќе европски универзитети. Во текот на истражувањата, локалитетот го посети и Амбасадорот на Европската Унија, Дејвид Гир, кој го истакна значењето на Влахо за европската археологија, како и итната потреба за негова заштита и континуирано истражување. Овој локалитет неодамна се соочи со катастрофално оштетување поради ископување на јаглен што предизвика бурни реакции во домашната и светската јавност, и беше на време спречено поради брзата интервенција на Центарот за истражување на предисторијата, Завод и музеј - Битола, Управата за заштита на културното наследство, Министерството за култура и Основното јавно обвинителство - Битола. Најновите откритија при овогодишните истражувања уште повеќе го потенцираат уникатниот карактер на археолошкиот локалитет Влахо, а кои неодамна беа претставени и на предавање на Слободниот универзитет во Берлин.

Мултидисциплинарното истражување на Влахо претставува повеќегодишна континуирана соработка меѓу Центарот за истражување на предисторијата и Завод и музеј - Битола, а во соработка со истакнати стручњаци од Германскиот археолошки институт, Универзитетот во Базел, Шпанскиот национален совет за наука, Универзитетот во Белград, Јагиелонскиот универзитет, Археолошкиот музеј на Македонија, Институтот за старословенска култура и Завод и музеј - Прилеп. Теренското и лабораториското истражување на овој локалитет се подржани од германската Фондација за проучување и заштита на тумбите, а анализите од македонското Министерство за култура. Во тек се подготовки на публикации со најновите сознанија за Влахо, а кои го следат текот на негово научно афирмирање во врвни европски, американски и македонски списанија и конференции.

https://www.academia.edu/97179066/An_Early_Neolithic_enclosure_at_the_site _of_Vlaho_Pelagonia

https://www.academia.edu/95544355/Novi_soznanija_za_po%C4%87etokot_na_ neolitot_vo_Makedonija_Vlaho_kaj_%C5%BDivojno_Pelagonija_2022_New_Ob servations_for_the_Beginning_of_the_Neolithic_in_Macedonia_Vlaho_at_%C5% BDivojno_Pelagonia_2022

Мултидисциплинарно истражување на неолитската населба Влахо кај Живојно во Пелагонија / Multidisciplinary Research of Neolithic Settlement Vlaho at Živojno in Pelagonia