Размена на публикации со Германскиот археолошки институт

Во изминатиот период ЦИП оствари соработка со Германскиот археолошки институт (Deutsches Archäologisches Institut, DAI), една од најреноминираните археолошки институции во светот. Во рамки на оваа соработка се направи размена на изданија меѓу DAI и ЦИП и тоа во сферата на предисториската археологија. DAI ја збогати библиотеката на ЦИП со бројни изданија поврзани со блискоисточната, европската и особено балканската археологија, концентрирана на неолитот и другите предисториски периоди. Меѓу мноштвото свои изданија, DAI подари повеќе броеви од списанијата Bericht der Römisch-Germanischen Kommission и Germania, а редовно ќе ги доставува и идните изданија на овие исклучително важни списанија. Како дел од оваа размена на публикации, ЦИП ги достави до библиотеката на DAI своите изданија, како и повеќе броеви на списанијата Macedonia Acta Archaeologica, Патримониум и монографии поврзани со истражувањата на предисторијата во Македонија. На тој начин ЦИП и DAI придонесуваат кон приближувањето на македонската археологија во светот и обратно, присуство на актуелни светски и високо рангирани научни трудови во Македонија. Сите овие публикации им се достапни на македонските студенти и археолози за нивните кабинетски истражувања.