Брошура со активности и соработки

Скопје: ЦИП - Центар за истражување на предисторијата

Почетокот на годината е добар период за да се направи ревизија на стореното и дополнително да се мотивираме за нови активности. Иако сме млада организација, во последните три години сме посветено насочени кон истражувањето на предисторијата, и тоа преку ископувањето, геомагнетното скенирање, топографското моделирање и рекогносцирањето на археолошките локалитети, кабинетското проучување на материјалната култура, публикувањето на монографии и зборници, организацијата на конференции и предавања, како и кон едукацијата на македонските и странските студенти. Како резултат на ваквите активности подготвивме брошура во којашто ги сумираме досегашните истражувања и соработки, со што сите заинтересирани љубители на минатото ќе можат да се запознаат со придонесот на ЦИП кон проучувањето и промовирањето на предисторијата.